Скачать карту
Карта 200k--a47-15

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--a47-15
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--a47-15
НазваниеКарта 200k--a47-15
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина4543
Высота3064
Размер файла 6.2 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныИндонезия
ЯзыкРусский
Данная карта демонстрирует территорию Индонезии.На этой карте обозначен Уюнг Рунггу. Показан Туктук Риит. На этой карте обозначен Тука. Присутствует Томок Болон. Показан Тарутунг. Вы найдёте тут Тараю. Показан Сукараме. Присутствует Рунденг. Вы найдёте тут Ситумеанг. На этой карте обозначен Ситандук-Сиантар. Показан Сиомпин. Показан Симатаниари. Присутствует Силимапулу. Присутствует Силабуган. Вы найдёте тут Силаби. На этой карте обозначен Сикуцапи. Показан Сикуалкуал.

Другие карты этого места:

Карта 200k--a47-14
Карта 200k--a47-16
Карта 200k--a47-21
Карта 200k--a47-22
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-10
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-11
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-6
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-7
Населённые пункты:
Уюнг Рунггу
Туктук Риит
Тука
Томок Болон
Тарутунг
Тараю
Сукараме
Рунденг
Ситумеанг
Ситандук-Сиантар
Сиомпин
Симатаниари
Силимапулу
Силабуган
Силаби
Сикуцапи
Сикуалкуал
Сигумпар
Сигалапанг
Сиборонгборонг
Сибагиндар
Сибагандинг
Салак
Ронггур Ниута
Римобунга
Пусук
Пинтубоси Сату
Парбулуан
Пенанггалан
Пармонанган
Парлилитан
Париксиномба
Пангкалансулампи
Пангкаланкумби
Паккат
Онантуласон
Напагалу
Наингголан
Муара
Моганг
Матити
Мандоамас
Лумбансона
Лумбан Бунту
Линтонгниута
Лаегадонг
Лаебентен
Лаеардан
Кутатингги
Гасинггаган
Ёнгар
Утатуа
Утатингги
Утасимаригунг
Ута Ранггитгит
Утанаболон
Утаутанг
Гунунг
Утагалунг
Утагалунг
Утадуру
Улумера
Гариа Пинту
Долоксанггул
Бутар
Булулага
Булудуку
Бонгкарас
Бинёгара
Барус
Баняртонгатонга
Баниара
Сигалинггинг
Бутурангин
Ладангйее
Лаембантор
Парламбуган
Сопоиюк
Тамбиси
Батуправис
Булара
Булудури
Гуга
Керас
Кота Бату
Кота Каранган
Лае Бално
Лаебангур
Лае Гамбир
Лае Нипе
Лаепаку
Мандумпанг
Напагалу
Напатеру
Пакираман
Панги
Пангкаланпуге
Партабас
Понгоон
Ракит
Сиатас
Сикуро
Сиримомунгкур
Ситабу
Ситубутубу
Сосор
Сукореё
Урукигеданг
Бисканг
Намукнамук
Сикоран
Симаргарап
Бално
Гамбир
Лембара
Напаполи
Пагар Пинанг Бару
Пагар Пинанг Лама
Паломбан
Сараги
Сиомбунг
Сирагиан
Тумба Яе
Тумба Юлу
Тумба Лаедапдап
Тумба Перангинан
Батуала
Булусема
Бунгаюлу
Цепу
Утагодунг
Ёнтор
Кампунгбару
Кута Тенга
Кутагедунг
Куталианг
Кутапарира
Нантимбо
Пантеккен
Пеасерпо
Перлулукен
Пермангманг
Сингкеланг
Сосор
Суробару
Танггабеси
Напасанггар
Панггегеан
Полет
Сибанде
Лае Урам
Пенанггалан
Гаман Дуа
Гаман
Матур
Парик Тенггелинг
Симарпара
Лаелангин
Ситебу
Сосорсидеангдеанг
Тумба
Симатубо
Сосор Сату
Уари
Утабагасан
Сосортамбок
Утагургур
Пасартамбок
Тамбогари
Сосорнапа Дуа
Сосорнапа Сату
Пасартамбок Сату
Сидемпуан
Пеарая
Пурбадолок
Сибаулангит
Ситиотио
Сибунтуон Сату
Пампеан
Батунаягар
Сибунтуон Дуа
Пангасиан
Парикдабота Сату
Парикдабота Дуа
Сиборборон
Сосорганянг
Утанапа Тига
Бонандолок Дуа
Лумбантонгатонга
Долокнаули
Панцурнатоло
Ута Морати
Ситапонган
Лумбангариаса
Лумбансиантан
Лумбанпинаса
Ута Барингин
Сигуол
Сосоряби
Ута Нагоданг Дуа
Ябияби
Лумбандолокдолок
Бонандолок Сату
Партадо-Тадоан
Симераперапе
Сосоргулу
Сидемпуан
Ута Гинянг Тига
Сосорписанг
Ута Гинянг Дуа
Сосоргоданг Сату
Ута Гинянг Сату
Утари Тига
Сиикит
Лумбантонанг
Утаюлу
Ута Гинянг Емпат
Сосоргоданг Дуа
Утабату Дуа
Янйимариа Дуа
Сосортамбок
Пинтубоси Дуа
Таномора
Маримари
Торнаули
Парнапа
Сибулуан
Симпангтига
Сигалого
Сосорнапа
Батурая
Баняртонга
Пасартомбак Дуа
Сосоргарот
Сосордолок
Ситиотио
Сибунгаута
Ситонанг
Сиатас Сату
Сосорбарингин
Утасибабиат
Утанагоданг
Сампетуа
Сиатас Дуа
Онан Ганянг Дуа
Сиболга
Парботиган
Сосорсингкам
Аекнагоданг
Сосоркобун
Утаторуан
Батунагоданг
Ситаотао
Симанинггир
Бануариа
Пангамбатан
Пампеан
Сипагобу
Утапинанг
Пеарая
Пулогоданг
Панггугунан
Батусендири
Сосорлангит
Пангарсинонди
Арбаан
Паряратан
Аекнаули
Пулогиринг Сату
Сияранго Сату
Нагапарина
Пулогиринг Дуа
Утари Дуа
Ягапанянг
Пеадунгдунг
Сирандорунг
Пурба Барингин
Ситиняк
Пурба Сианюр
Ситинё
Сибанбанон
Гунунг Туа
Сиомбанг
Лубуксикам
Сиамбатор Пагае
Синианг
Панамбилан
Парангинан
Солок
Сибиго
Сибаргар
Ситонанг Дуа
Бонандолок Тига
Симатаниа
Утагинянг Емпат
Утатамбок
Пангасцан
Баринган Дуа
Утари Емпат
Логан
Сипакпаи Дуа
Сипакпаи Сату
Долокнаболон
Янйинагоданг
Янйи
Янйидолокдолок
Утабалимбинг
Параундунган
Пагарандолок
Муарапинанг
Сиделиенг
Утаюлу
Сосордолок
Санггаран Дуа
Лумбантотуан
Пагаран
Пеанаягар
Санггаран Сату
Пеарая
Санггаран Тига
Ломбантобинг
Дано
Турнус
Сиопонг
Утагинянг
Масалеан
Пенгалаган
Сигалоо
Пардамеан
Лумбан Лаит-Лаит
Баняр Ситоранг
Буит
Симанампанг Сату
Симанампанг Дуа
Лумбан Маник
Лумбан Набона
Синабарита
Батуболон
Лумбан Линг
Тородолок
Синарутанталуан
Синабулан
Сипасак
Пеатолонг
Тимбангдоли
Лумбан Синурат
Лумбан Тингги
Сигумбанг
Нагатимбул
Янйи Марапот
Сибане-Бане
Долок Наули
Ситуатуа
Пеа Сиомбинг
Лумбан Сиарсам Дуа
Сиомбала
Лумбан Галагала
Лумбан Болон
Лумбан Гадунг
Лумбан Дугулдугул
Пасангаран
Лумбан Гумба
Бане Дугук
Аек Наули
Ситуалола
Малау
Лумбан Пеа
Пертондунган
Бане Лундут
Сириаон
Лумбан Бинанга
Пардугул
Лумбан Пасир
Тулас
Орне
Сиулон
Бонандолок
Сосор Малау
Силалаи
Янйи Матунгу
Батуболон
Сиантар
Ута Урат
Ута Балиан
Утагалунг
Пармонанган
Сима Ибанг
Ута Багас
Таманг Ринг-Ринг
Ута Урат Дуа
Галунгган
Лумбан Булу
Лумбан Сибагиат
Саитиу
Пакалакан
Ситандук
Лумбан Пинггул
Гамба
Лумбан Ситандук
Сиантарантар Сату
Лумбан Панцур
Аек Ялу
Паняитан
Сиантингантинг
Аеклан
Силундак
Батугарданг Тиганяк
Тига Урат Дугулдугул
Памудилан
Бунтунаули
Салаон
Сипанепане
Ситиптио
Лумбан Соит
Панцур
Гусар
Пеа Аек Лан
Утабару
Салаон
Лумбан Сиялу
Сиантарантар
Ситандук
Сигарсип
Сиантарма Тио
Гайабару
Силинтонг
Сиямбур
Лумбан Малау
Симангёранг
Гусар
Симанлоп
Сабунганибута
Лумбан Набоо
Лумбан Сигиро
Паргареан
Симандеге
Ситандук
Сипинган
Пардумуан
Лумбан Линтонг
Тана Понгол
Танггангбау
Гаринате
Сиагунг-Агунг
Симаргундинг
Танюнгбунга
Тобаготинг
Утагинянг
Наулаула
Лумбан Сорит
Лумбан Парит
Сагала
Ута Урат Дуа
Лумбан Булу
Гурунг
Сиболон
Ута Балиан
Ута Корат
Симандукут Сату
Симандукут Дуа
Баняр
Паобанситобатоба
Лумбан Айи
Сиантар-Антар
Бату-Бату
Уталубук
Лумбан Ганда
Ута Сераги
Батуубун
Наопатпулуго
Боопар Дугул
Наибо
Батугапур
Лумбан Силалаи
Пинтусона
Силиндуак
Нангатимбул
Оланг-Оланг
Лумбан Симболон
Сиапандуан
Симармата
Пасарселенггок
Пеараболок
Утапаре
Самбунгатибута
Аделианг
Лумбан Лутук
Лумбан Пеа
Сосор Палон
Симангго
Панампанган
Лумбан Тонга-Тонга
Лумбан Яур
Пардекеан
Бунту Наули
Сиатаратар
Сосоргалунг
Панцур
Тана Удун
Лумбан Тинггир
Лумбан Оланг-Оланг
Лумбан Годанг
Ситиотио
Ута Рая
Ситангганг Лундут
Лумбан Сисакил
Сиамболо
Боопар Пасир
Боо
Пурукута
Лимбонг
Сидаурук
Сингкам
Симаниоранг
Сеакоток
Сосорнасагансаган
Ута Секолак
Ута Пандам
Парадуан
Лумбан Синага Сату
Аекматара
Пагарботак
Симаннампанг
Тарпак Сиоданг
Унарунггу
Рианиате
Янйи Мариа
Малау
Ниабоо
Лумбан Багас
Сиримбанг
Сипингган
Симболон
Тангуан
Пардумуан
Памастиран
Пангамбатан
Сосор Марнгик
Мапараяк
Лумбан Ситангганг
Аек Наули
Пандумпасан
Сиримбанг Пасир
Упароринг
Надеа Урук
Пинтубату
Сиагаригар
Лумбан Надеакан
Сигая
Янйи Мартабан
Лумбан Синага Дуа
Лумбан Багас Дуа
Лумбан Булу
Сарингингинг
Саиринг-Иринг
Лумбан Багас
Паргароан
Лумбан Сагала
Пандианган
Малау
Аектумпаан
Бонандолок
Пандумаган
Адиан Паданг
Теле
Сиоланг
Сампур Пути
Сосоргалунг
Пармаганан
Симарсоиттоба
Галандолок
Лумбан Рая
Сигаолмарбун
Сигаолтуруан
Сигаолтонга-Тонга
Ситио-Тио
Пардомуан
Тамба
Ута Рая
Сипардебуан
Гариарапоан
Партунгконагинянг
Силинтонг
Сидаллоган
Симангарутак
Сидасуут
Тигарая
Айибата
Лумбан Сираит
Гирсанг Сату
Сосор Мангадар
Канданг Ломбу
Гирсанг Дуа
Тандук Ута
Сиямбур
Пармонанган
Парлианан
Сиусапи Долок
Сосорбару
Матунг
Долок Нагугун
Долок Мартанан
Орсик
Ута Болон
Сигала-Гала
Паропо
Ситабу
Суут Марая
Сосор Пеа
Парас
Сипанган Болон
Порти
Симаебанг
Пардомуан
Ута Багасан
Мотунг
Симарата
Сигапитон
Сибиса
Лумбан Гамбири
Рианиате
Борта
Пасир
Силосунг
Сирунгкунгон
Пангалоан
Риниатте
Ёнгиниута
Гарога
Сосор Пасир
Ситалоло
Лумбан Тапиан
Тамбун
Лумбан Тонга-Тонга
Ута Болон
Лумбан Сипаунг
Сосор Парапат
Симулбат
Силиматали
Сиболак-Болак
Сипакко
Лумбан Багот
Унтеанггир
Сосор Галунг
Лумбан Гарамбир
Лумбан Сиябат
Батуминумбун
Лумбан Сидабутар
Лумбан Галунг
Ута Болон Сидаболак
Лумбан Долок
Лумбан Силалаи
Лумбан Сидабуке
Сиулаккоса
Парудонан
Панде Наболон
Янйи Мариа
Лумбан Сиябат
Лумбан Маник
Пангамбатан
Олак Коланг
Бату Болон
Гасагатан
Янйи Мариа
Паронданг
Ута Рая
Лумбан Надеак
Панде Наболон
Ута Болон
Сиас
Гаилгаил
Апи
Лумбан Симармата
Сиасапи
Лумбан Наор
Ёринг
Долок Мартаган
Тангга Бату
Янйи Матогу
Гасагатан
Лумбан Бору
Лонтунгнагоданг
Лумбан Сиомбинг
Лумбан Самосир
Пагар Бату
Сиунте Годанг
Янггиниута
Лумбан Наингголан Таруан
Лумбан Наингголандолок
Лумбан Ситоганг
Лумбанйиор
Лумбан Синага
Лумбан Пасарибу
Ситоранг Наболон
Таппаган
Лумбан Сиябат
Ситоганг
Силима Ломбу
Туктук Барингин
Бутар-Бутар
Сиаппанг
Периасан
Сосор Марсоор
Утагоданг
Сосор Мангадаи
Лумбан Ноот
Лумбан Саот
Лумбан Ёринг
Симангаронсанг
Ута Данти
Пурбадгиок
Парорасан
Аек Наёнгги
Банярдолок
Утасаба
Янйи Мариот
Сосортала
Буланан
Пангунгкапан
Ута Отанг
Бануарая
Симанадали
Пангасеан Сату
Пангасеан Дуа
Лагунди
Янйи Марапот
Леангдеак
Бунту Нагоданг
Туктук Лобу
Тапианнаули
Багасанонде
Сабунган Ниута
Симарпингган
Сингголом
Гумба Олбунг
Пуссукнитор
Лумбан Тонга-Тонга
Си Нгали-Нгали
Гумба
Утаюлу
Саитниута
Ситауан
Пенгамбатан
Лумбан Парусип
Лумбан Сиагаан
Уссим
Утанагоданг
Ситио-Тио
Ситапонган
Пеа Сомаила
Партатусан
Парик Ода
Итатано
Лумбан Маник
Памиланган
Сиантар-Антар
Тиндатоба
Сипули
Симанук-Манук
Тамбатамба
Сибабиат
Сигасиор
Партуккоан
Лумбан Сипаккар
Лумбан Сило
Лумбан Сиаек-Аек
Пуло-Пуло
Пангумпатан
Лумбан Сигаол-Гаол
Парубонан
Сиулок Коса
Сигиринг-Гиринг
Лумбан Сиирак Киранг
Лумбан Самосир
Лумбан Бонабона
Сибеу-Беу
Пардомуан
Сибагот
Долок Наторус
Лангге-Лангге
Лумбан Ситангганг
Парталиан
Танггулон
Наорноп
Лумбан Гасагатан
Сибингкапур
Ситио-Тио
Саекмуал
Сибабиат
Ямбур Наболак
Сипингган
Ситангганг
Лумбан Бао
Лумбан Бунто
Сиямбур
Лумбан Долок
Лумбан Синурат
Сибунтуон
Пердеккеан
Сосор СитанггангРельеф:
Долок Пинапан (2037 m)
Долок Котинг (1788 m)
Долок Сиборборон (1730 m)
Пулау Самосир (1602 m)
Долок Багаслимбонг (1600 m)
Долок Сибинтанггук (1594 m)
Долок Тангианг (1577 m)
Долок Утус (1559 m)
Долок Пасубуит (1468 m)
Долок Инго (1395 m)
Долок Сипонггунг (1345 m)
Долок Порторторан (1341 m)
Долок Батутинакка (1337 m)
Долок Сигунагуна (1324 m)
Долок Нгалингали (1314 m)
Долок Покок Бинтанг (1271 m)
Долок Тангоабоси (1206 m)
Долок Сибаулангит (1194 m)
Долок Антар Бунга (1165 m)
Долок Гаранган Дуа (1147 m)
Долок Сиденпуан (1133 m)
Долок Сиутатик (1092 m)
Долок Напултак (1045 m)
Долок Мотунг (987 m)
Долок Танюнган (987 m)
Долок Сигулингари (968 m)
Долок Силунгунлунгун (919 m)
Туктук Габасуран (917 m)
Долок Сиямбук (912 m)
Пулау Пардепур (899 m)
Долок Пеге (899 m)
Туктук Теребунга (899 m)
Долок Симарголанг (560 m)
Долок Лагунди (888 m)
Туктук Сианггиран (885 m)
Пулау Тулас (876 m)
Долок Каромбатанг (869 m)
Деленг Пагембул (843 m)
Долок Сипаотар (785 m)
Долок Сикулампинг (715 m)
Долок Семпурур (685 m)
Долок Симесенг (684 m)
Долок Сибудун (637 m)
Долок Раяманинёу (611 m)
Долок Пинантан (593 m)
Деленг Панцинарен (444 m)
Долок Тинёлаут (391 m)
Долок Урук Диатас (365 m)
Деленг Селпа (361 m)
Долок Булунипис (337 m)
Деленг Пербансиен (336 m)
Долок Синггуту (297 m)
Деленг Секонинген (254 m)
Долок Петал (230 m)
Гунунг Сеоранг Табе (164 m)
Деленг Пербонгсиен (158 m)
Уюнг Мангкиргаданг (6 m)
Уюнг Мангкиркетек (5 m)
Уюнг Симанук (2 m)
Уюнг Билаланг (1 m)
Уюнг Липан (1 m)
Уюнг Пандянг (1 m)
Пулау Бираган
Пулау Липан
Пулау Мангкиргаданг
Пулау Мангкиркетек
Пулау Панянг
Пулау Сиканданг
Цуцут
ДорисГидрография:
Телук Тигарая
Телук Айибата
Олбунг Габасуран
Олбунг Сиккам
Данау Парис
Данау Пинанг
Пеа Аекнетонанг
Пеа Аек Тавар
Пеа Тагаран
Пеа Линтонгниута
Пеа Сосортолонг
Пеа Арунг-Арунг
Пеа Орпеа
Лае Тапус
Батанг Ситумагап
Аек Симонгго
Батанг Сигумбанг
Аек Орди
Аек Налас
Аек Иса
Лае Бутар
Аек Батугаригис
Лае Циенданг
Лае Перокан
Лае Бара
Лае Бара
Лае Бентар
Лае Булудуку
Лае Булумпис
Лае Гамоир
Лае Гунунгкеде
Лае Кирта
Лае Лебут
Лае Малемпанг
Лае Мунту
Лае Панцинарен
Лае Расо
Лае Селпа
Лае Сибагиндар
Лае Сибуалбуал
Лае Сигунунг
Лае Сикундур
Лае Симардокар
Лае Ситубуту
Лае Тамбиски
Лае Танга
Лае Тимур
Лае Батурангин
Лае Бално
Лае Бентен
Лае Лебут
Лае Мангкир
Лае Парис
Сунгаи Сараги
Сунгаи Сибана
Сунгаи Сибуалаби
Лае Сибунгкуанг
Лае Силабуан
Сунгаи Симардокан
Лае Симаргарар
Лае Сирагиан
Лае Тангга
Сунгаи Тумба
Лае Бега
Лае Белилинган
Лае Бунга
Лае Даупан
Лае Гамбир
Лае Икан
Лае Керембакен
Лае Лембара
Лае Мбантар
Лае Мбара
Лае Мбулан
Лае Паку
Лае Пакупола
Лае Палунггунг
Лае Парира
Лае Пенусу
Лае Петал
Лае Салсален
Лае Сибратан
Лае Сидеангдеанг
Лае Сиререп
Лае Сокан
Лае Теппу
Лае Тимбо
Лае Банинг
Лае Керембатан
Лае Сава
Лае Пенунтунген
Аек Сипанг
Аек Сибунтуан
Аек Мангуба
Аек Пунгга
Аек Ламбангнапага
Аек Наборгис
Аек Риирнапарнгис
Аек Сипати
Аек Напапарате
Аек Сирагар
Аек Пакурунган
Аек Маранти
Аек Сигубагуба
Аек Порот
Аек Сипакпаи
Аек Тапус
Аек Набара
Аек Пардунгдунган
Аек Пинанг
Аек Санггара
Аек Утаюлу
Аек Наоом
Аек Дано
Аек Гарёран
Аир Готанг
Аир Галиан
Бинанган Лумбан Коколанг
Бинанга Сигаекгаек
Бинанган Сиборонг-Боронг
Бинанган Арун
Лау Тапинган
Лау Дакана
Бинанга Сипонет
Бинанган Тумоланг
Бинанган Сиёроёро
Ёринг
Лау Силолом
Лау Бонгконгнабагас
Лау Сопобамбинг
Лау Пасароронгго
Бинанган Утарая
Лау Прембакан
Аек Паранг Унан
Лау Бонгконг
Лау Манурук
Бинанган Умпароринг
Лау Набалон
Бинанган Гариан
Бинанган Боданг
Бинанга Сисонак
Бинанга Сидапдап
Бинанга Серасера
Бинанга Наборсаон
Бинанга Сигиланг
Бинанга Тонггуран
Бинанга Симанганде
Бинанга Сиямбу
Бинанга Томок
Бинанга Ситиун-Тиун
Бинанга Ронггурниута
Бинанга Танггабату
Бинанга Гаямангубунг
Бинанга Нарисрис
Бинанга Силали
Бинанга Силуссум
Бинанга Сирентенг
Бинанга Саппуран Напилу
Бинанга Симардалиган
Бинанга Лангге-Лангге
Бинанга Сиантуанг
Бинанга Сипалакка
Бинанга Сибундонг
Бинанга Сампуран Тунггал
Бинанга Болон
Бинанга Батумамак
Бинанга Гулуан
Бинанга Паит
Бинанга Сибинтатар
Бинанга Сийиор-Йиор
Терусан Тана Понггол